V SOBOTU A NEDĚLI NENÍ ŽIVÝ PŘENOS RORÁTŮ přes AudioKostel.

EJHLE, HOSPODIN PŘIJDE
TEXTNOTY

Ejhle, Hospodin přijde
a všichni svatí jeho s ním
a bude v den onen světlo velké,
aleluja.

Rosu dejte, nebesa, shůry,
a oblakové, dštěte Spravedlivého.

Otevři se, země,
a vydej Spasitele.

Nebesa vypravují slávu Boží
a dílo rukou jeho zvěstuje obloha.

Sláva Otci i Synu / i Duchu Svatému.
Jako byla na počátku, i nyní i vždycky / a na věky věků. Amen.


ANDĚL PÁNĚ
TEXTAUDIO

K – Anděl Páně zvěstoval Panně Marii
L – a ona počala z Ducha svatého.

Zdrávas, Maria…

K – Maria řekla: Jsem služebnice Páně,
L – ať se mi stane podle tvého slova.

Zdrávas, Maria…

K – A slovo se stalo tělem
L – a přebývalo mezi námi.

Zdrávas, Maria…

K – Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
L – aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

K – Modleme se:

Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna; vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede k slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána.

L – Amen.


MNOZÍ SPRAVEDLIVÍ
TEXTNOTY

Mnozí spravedliví
proroci a králi
Spasitele viděti žádali.
Mojžíš, Samuel s Davidem,
Isaiáš s Jeremiášem
spolu hlasy toužebnými volali:
Ukaž tvář svou nejdražší,
prolom nebesa, sstup dolů, Mesiáši!

Nebesa vypravují čest a slávu Boží
všichni měšťané nebeští Bohu pilně slouží,
k témuž nás i nerozumné stvoření vybízí.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jakož byla na počátku, budiž nyní i vždycky,
až na věky věkův. Amen


ADVENTNÍ MODLITBA

Milosrdný Bože, začíná adventní doba. Cítím v sobě hlubokou touhu tento čas intenzivně prožít. Rád vzpomínám na to, jak se mě jako dítěte tato doba dotýkala. Avšak v posledních letech šel často advent jakoby mimo mě. Nemohl jsem najít čas k tomu, abych si tiše sedl a čekal na tebe a na tvůj příchod. Musím nejprve přijít sám k sobě, abych mohl rozevřít náruč pro tvůj příchod. Vím, že ze sebe nemohu vyloudit pocity dětství. Ale prosím tě, probuď ve mně touhu po tobě. Přiveď mě do kontaktu s touhou mého srdce po světle a lásce, bezpečí a domově, s touhou po tom, ,,co žádné oko nespatřilo a co nikdy nevstoupilo do žádného lidského srdce“. Ukaž mi, že žádné mé touhy nemohou být utišeny žádným člověkem a žádnými vnějšími uspokojeními, nýbrž pouze tebou. Rozšiř mé srdce, aby tě mohlo přijmout, a veď mě do hlubokého ticha, kde tě budu tušit v základech svého srdce. Když tě v sobě pocítím, pak bude advent ve mně, pak jsi přišel do mého srdce. Pak odpadnou všechny vnějškovosti a já pocítím, kdo jsem před tebou. Dej, abych v této adventní době přišel k tobě a k sobě samému, aby se mi tvůj příchod stal skutečně spásou. Amen.

Anselm Grun Důvěrná slova, modlitby pro každou příležitost, Paulínky 2016


VŠICHNI VĚRNÍ KŘESŤANÉ
TEXTNOTY

1. Všichni věrní křesťané,
díky Bohu vzdejme,
chvály písně radostné
společně mu pějme!

2. Ve dne, v noci v modlitbách
prosme Pána svého,
aby nás vou pomocí
chránil všeho zlého.

3. Matku jeho Marii
všichni v úctě mějme,
a co Pán ji zvěstoval,
sobě rozjímejme!


I. slavný desátek:
 1. Ježíš, který třetího dne vstal z mrtvýchve shodě s Písmem
 2. Ježíš, který se po svém zmrtvýchvstánízjevil ženám
 3. Ježíš, který se zjevil svým učedníkům
 4. Ježíš, který se zjevil i nevěřícímuTomášovi
 5. Ježíš, který řekl: „Blahoslavení, kteříneviděli a přesto uvěřili“
 6. Ježíš, nad kterým už smrt nemá vlády
 7. Ježíš, který řekl: „Já jsem vzkříšenía život“
 8. Ježíš, který řekl: „Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude živ“
 9. Ježíš, který z mrtvých vstal, jakožtoprvní z těch, kdo zesnuli
 10. Ježíš, s kterým se i my jednou ukážeme ve slávě

BŮH COŽ VĚČNÝ ULOŽIL
TEXTNOTY

1. Bůh což věčný uložil
ve své radě tajné,
v čase tomto zjevuje
Panně požehnané.
Poslav svého anděla,
zvěst jí z nebe dává:
Z tebe světa národům
spása vzejde pravá.

2. Pán, hle, Synu tvému dá
vládu světa slavnou,
stolec krále Davida,
říši jeho dávnou.
V domě otce Jakuba
králem bude mocným,
věčně bude kralovat
synům izraelským.


ŽALM 63 – Duše žízní po Bohu

Bože, ty jsi můj Bůh, * snažně tě hledám,

má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo * jak vyprahlá, žíznivá, bezvodá země.

Tak toužím tě spatřit ve svatyni, * abych viděl tvou moc a slávu.

Vždyť tvá milost je lepší než život, * mé rty tě budou chválit.

Tak tě budu velebit ve svém životě, * v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.

Má duše se bude sytit jak tukem a morkem, * plesajícími rty zajásají ústa,

kdykoli na tebe vzpomenu na svém lůžku, * v nočních hodinách budu na tebe myslet.

Neboť stal ses mým pomocníkem * a ve stínu tvých křídel jásám.

Má duše lne k tobě, * tvá pravice mě podpírá.


POSLÁN JEST OD BOHA ANDĚL
TEXTNOTY

1. Poslán jest od Boha anděl,
v moci jenž rovného neměl,
Gabriel jméno jest jeho.
„Síla“ je zván Boha svého.

2. Radostně z ráje spěl brány
v příbytek Marie Panny,
nebesa písněmi zněla,
chválu a dík Bohu pěla.

3. Ejhle, jak denice krásná
zářila tvář jeho jasná,
Marii uctivě zdravil,
předivné zvěsti jí pravil.

4. Zdráva buď, ó Panno slavná,
splněna touha je dávná,
Spasitel, král všeho nebe,
za matku dnes zvolil tebe.


SZ KANTIKUM – Všechno tvorstvo chválí Boha

Všechna díla Páně, velebte Pána, * chvalte a oslavujte ho navěky.

Nebesa, velebte Pána, * andělé Páně, velebte Pána.

Všechny vody nad nebem, velebte Pána, * všechny mocnosti Páně, velebte Pána.

Slunce a měsíci, velebte Pána, * nebeské hvězdy, velebte Pána.

Všechny deště a roso, velebte Pána, * všechny větry, velebte Pána.

Ohni a žáre, velebte Pána, * studeno a teplo, velebte Pána.

Roso a jíní, velebte Pána, * zimo a chlade, velebte Pána.

Ledy a sněhy, velebte Pána, * noci a dni, velebte Pána.

Světlo a temno, velebte Pána, * blesky a mraky, velebte Pána.

Země, veleb Pána, * chval a oslavuj ho navěky.

Hory a vrchy, velebte Pána, * vše, co na zemi roste, veleb Pána.

Prameny, velebte Pána, * moře a řeky, velebte Pána.

Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velebte Pána, * všichni nebeští ptáci, velebte Pána.

Všechna zvířata divoká i krotká, velebte Pána, * lidé, velebte Pána.

Izraeli, veleb Pána, * chval a oslavuj ho navěky.

Kněží Páně, velebte Pána, * služebníci Páně, velebte Pána.

Duchové a duše spravedlivých, velebte Pána, * svatí a pokorní srdcem, velebte Pána.

Ananiáši, Azariáši, Misaeli, velebte Pána, * chvalte a oslavujte ho navěky.

Velebme Otce i Syna i Ducha Svatého, * chvalme a oslavujme ho navěky.


VĚŘME V BOHA JEDNOHO
TEXTNOTY

1. Věrme v Boha jednoho,
Otce nebes Pána našeho,
jenž stvořil mocným slovem svým
zemi, nebe s tvorstvem veškerým.

2. V Syna jeho jednoho,
Jezu Krista, Pána našeho,
jenž skrze svoje vtělení
lidstvu všemu získal spasení.

3. V Ducha lásky jednoho,
dárce světla Pána našeho,
jenž mluvil ústy proroků,
Otci, Synu roven od věků.


ŽALM 149 –  Jásot svatých

Zpívejte Hospodinu píseň novou, * jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.

Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce, * synové Siónu ať jásají nad svým králem.

Ať chválí jeho jméno tancem, * ať mu hrají na buben a na citeru,

neboť Hospodin miluje svůj národ * a pokorné zdobí vítězstvím.

Ať svatí jásají chvalozpěvem, * ať se veselí na svých ložích.

Boží chválu ať mají v hrdlech * a dvojsečný meč v rukou,

aby vykonali pomstu na pohanech, * tresty na národech,

aby spoutali jejich krále řetězy * a železnými okovy jejich velmože,

aby na nich vykonali určený soud. * Všem jeho svatým bude to ke cti.


PANNO BLAHOSLAVENÁ
TEXTNOTY

1. Panno blahoslavená,
hle, anděl nese zvěst,
milost Pána veliká,
že tobě dána jest.

2. Počneš v čase slíbeném,
jak tobě pravil Pán,
Syna Boha našeho,
jenž k spáse lidu dán.


BOŽÍ SLOVO

V Matoušově evangeliu nám Ježíš říká:

Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde. Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, jistě by byl vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.


VŠEMOHOUCÍ, ŽÁDOUCÍ BOŽE
TEXTNOTY

Všemohoucí, žádoucí
Bože, Otče svatý,
Synu Boží jediný,
Ježíši Kriste, vždycky svatý,
zarmoucených Utěšiteli,
velebný, slavný Duše svatý!
Pán jsi pánů, Hospodin
nebeských zástupů,
plna jsou nebe i země
slávy tvé převelebné.


ZAMYŠELNÍ

Vytrvám ve službě Boží až do konce svého života? To je velice důležitá otázka. Naneštěstí se příliš málo bojíme hříchu, a když jsme jej spáchali, nemáme odvahu jej patřičně usmířit. Říkáme si: vyzpovídám se, až budu nemocný, vzbudím dokonalou lítost, a tak si zajistím spásu duše. Ale copak nevíme, že smrt přichází jako zloděj v noci a zmaří naše plány? Kdo je chráněný před těžkým hříchem? Kdo ví, zda bude vždy statečně vyznávat víru? Kdo ví, ,,zda je hoden lásky, či nenávisti“? Tato myšlenka děsila i svatého Bernarda: Proto chceme stále užívat účinných prostředků spásy a nestavět příliš na svých přáních a rozhodnutích, protože pokud jde o věčnost, nemůžeme si být nikdy jisti. Nejsem už na cestě ke smrtelnému hříchu? Proto se dobře zpytujte, i pokud jde o lehké hříchy, to jsou malé léčky, které nás mohou stáhnout do propasti; můžeme dopadnout jak Samson, kterého úlisná Dalila vtáhla do záhuby.

Jsou některé lehké hříchy, které člověka obyčejně přivedou k hříchu smrtelnému. Patří sem hříchy necudnosti: jak učí sv. Alfons, v pekle není asi ani jeden člověk, který by nebyl zatracen za nečistotu. Dále sem patří hříchy duchovní pýchy, které obvykle vedou k odpadu. Když ani pomyšlení na peklo, ani úvaha o věčné Boží lásce nestačí člověku k obrácení, pak je nenávratně ztracený. Jen neříkejme: ,,Já žiji v blízkosti eucharistického Spasitele. Čehopak bych se měl bát?“

Jidáš také žil ve společnosti Vykupitele. ,,Ale já miluji Boha.“ Vždyť Jidáš také ze začátku miloval Spasitele, ale vlažnost postupně udusila jeho lásku a učinila jej zrádcem. Ze dvou lotrů po stranách Vykupitele byl jeden zachráněn, druhý zavržen. Kdo má to štěstí, že žije v blízkosti eucharistického Spasitele, tomu je dán prostře­ dek k záchraně. Kdo ho neužívá, nakládá na sebe tím větší odpovědnost. Vede se mu jako odpadlým andělům: padá tím hlouběji, čím výše stál, a bude proto muset snášet nejstrašnější utrpení.

Myšlenky sv. Petra Juliána Eymarda

Nevíme, kdy Pán přijde podruhé ve své slávě. Nechce nás nechávat v nejistotě, ale jeho slovo nás učí, abychom byli připraveni v každou chvíli, což vede k tomu, aby každá chvíle našeho života byla smysluplně prožita. Kudy a jaký zloděj ke mně nejčastěji přchází?Které jsou moje velké a malé léčky, do kterých upadám?


POŽEHNANÝ, VELEBENÝ BOŽE NÁŠ
TEXTNOTY

1. Požehnaný, velebný,
Bože náš vtělený,
z Panny čisté narozený,
od Otce k spáse světu daný!

2. V nebes slávě, Pane náš,
s Otcem svým bytuješ
a zde s námi na oltáři
přebýváš, Kriste požehnaný!


PROSBY
 • Posiluj naději a bdělost svého lidu, aby kvůli vezdejším jistotám a starostem nezapomínal vyhlížet tebe, přicházejícího ve slávě.
 • Napomáhej pokřtěným k aktivnější účasti na tvém kněžském, prorockém a královském poslání.
 • Žehnej novým katechumenům, ať kráčejí ve tvém světle a dojdou plné účasti na životě církve.
 • Také lidem hledajícím a těm, kdo dar víry nemají, dej pocítit svou blízkost, aby se ti sami přiblížili.
 • Prosíme za lidstvo a rodiny národů, ať odloží své zbraně a boje, útočnost přetaví v lásku, sobectví ve vzájemnou spolupráci.
 • Všechny, které v těchto dnech trápí nemoci, smutky, osamělost a následky vlastních vin, potěš svým světlem a slitovností.
 • Pomáhej i nám, tvořícím toto společenství, ať je pro nás advent příležitostí zastavit se a ztišit, obnovit a prohloubit osobní vztah k tobě, připravit se k oslavám tvého vtělení.
 • Tvou spásu a nekonečnou radost vyprošujeme našim drahým, jež jsi v uplynulém roce povolal na věčnost.

ANDĚL K PANNĚ POSLÁN JEST
TEXTNOTY

1. Anděl k Panně poslán jest,
uctivě ji zdraví,
vtělení ji zvěstuje
Pána věčné slávy,
Andělova poselství
hlas jak Panna slyší,
o těch věcech podivných
uvažuje v duši.

2. Vstoupí v tebe svatý Duch,
dí jí anděl z nebe,
Pán svou mocí zastíní,
Panno čistá, tebe.
Požehnaná nad všechny,
máš se matkou státi,
Synu tvému království
Bůh chce věčné dáti.

3. Protož, Kriste, Pane náš,
Synu Boží pravý,
spáso světa jediná,
dárce věčné slávy,
uslyš hlasy věrných svých,
zbav nás všeho zlého,
uveď duši kající
v říši Otce svého!


MAGNIFICAT

Velebí * má duše Hospodina

a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, * neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.

Od této chvíle mě budou blahoslavit * všechna pokolení,

že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. * Jeho jméno je svaté.

A jeho milosrdenství (trvá) od pokolení do pokolení * k těm, kdo se ho bojí.

Mocně zasáhl svým ramenem, * rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.

Mocné sesadil z trůnu * a ponížené povýšil,

hladové nasytil dobrými věcmi * a bohaté propustil s prázdnou.

Ujal se svého služebníka Izraele, * pamatoval na své milosrdenství,

jak slíbil našim předkům, * Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, * jako byla na počátku, i nyní i vždyckya na věky věků. Amen.


TY JSI, KRISTE, BOŽÍ SYN

TEXTNOTY

1. Ty jsi, Kriste, Boží Syn,
sestoupil jsi v země klín,
tebe, dárce milosti,
s Otcem, Duchem všechno ctí.

2. Zem i nebe tvůj je stan,
Slovo věčné ty jsi zván,
propast moře, světlo hvězd,
všechno tvoje dílo jest.

3. K věrným svým se přiznáváš,
my jsme tvoji, ty jsi náš,
ve způsobách tajemných
uprostřed dlíš synů svých.

4. Jezu Krista tajemný,
Králi náš a Bože ctný,
veď nás v říši nebeskou,
dej nám zříti slávu svou!


ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Prosíme tě, Bože, pomáhej nám připravit se na příchod tvého Syna, aby nás, až přijde, našel, jak bdíme na modlitbách a s radostí na něho čekáme.

POŽEHNÁNÍ

Milosrdný Bůh ať nás zahrne jasem své milosti a učiní z nás děti světla, abychom  s bdělým a čistým srdcem očekávali jeho příchod.

Ať nám žehná a chrání nás všemohoucí a milosrdný Bůh Otec i Syn i Duch svatý. Amen.

Dobrořečme Pánu.     Bohu díky.


Z MILOSTI TAK HOJNÉ

TEXTNOTY

1. Z milosti tak hojné,
štědře ukázané,
lidem darmo dané,
Jezu Krista, Pane,
tebe všechno chválí,
nebes věčný králi!

2. Ó náš Pane milý,
ty jsi dárcem síly,
v zármutku a kříži
pomoc tvá se blíží,
útočiště jisté
tys, ó Jezu Kriste!

3. Pro vtělení svoje
otevř lásky zdroje,
spravuj naše činy,
odpusť nám všem viny,
z bouřných světa vírů
veď nás v přístav míru!

4. Vyslyš naše hlasy,
Bože věčné spásy,
dej, ať v lásce stálé,
žijem ke tvé chvále,
tebe v úctě máme,
zákonů tvých dbáme!

5. V poslední pak chvíli,
až se den náš schýlí,
a my před tvým soudem
státi, Kriste, budem,
milost rač nám dáti,
slávy věčné přáti!