AudioKostel – Dolní Němčí
Živý přenos dnes již není.


EJHLE, HOSPODIN PŘIJDE
TEXTNOTY

Ejhle, Hospodin přijde
a všichni svatí jeho s ním
a bude v den onen světlo velké,
aleluja.

Rosu dejte, nebesa, shůry,
a oblakové, dštěte Spravedlivého.

Otevři se, země,
a vydej Spasitele.

Nebesa vypravují slávu Boží
a dílo rukou jeho zvěstuje obloha.

Sláva Otci i Synu / i Duchu Svatému.
Jako byla na počátku, i nyní i vždycky / a na věky věků. Amen.


ANDĚL PÁNĚ
TEXTAUDIO

K – Anděl Páně zvěstoval Panně Marii
L – a ona počala z Ducha svatého.

Zdrávas, Maria…

K – Maria řekla: Jsem služebnice Páně,
L – ať se mi stane podle tvého slova.

Zdrávas, Maria…

K – A slovo se stalo tělem
L – a přebývalo mezi námi.

Zdrávas, Maria…

K – Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
L – aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

K – Modleme se:

Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna; vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede k slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána.

L – Amen.


VTĚLENÍ KRISTA JEŽÍŠE
TEXTNOTY

Vtělení Krista Ježíše, Syna Božího,
pamatuj každá duše věr
a pochval jeho, Pána svého,
na tě velmi laskavého,
kterýž proto ráčil s nebe přijíti,
aby pojal tě k sobě,
kdež kraluje v své nebeské slávě.

Chválu Boží vypravujte v nebi andělové,
též díky Bohu vzdávejte vy, svatých zástupové,
plesejte Stvořiteli svému všichni národové!

Sláva Otci i Synu i Duchu svamu,
jakož byla na počátku, budiž nyní i vždycky,
naky věkův. Amen


ADVENTNÍ MODLITBA

Můj Pane, adventní čas vybízí i mne, abych procitl ze spánku, obrátil svůj pohled k tobě, soustředil se na tvé Slovo, myslel na tvůj příchod. Moje srdce i moje mysl se obracejí k jiným věcem. Přicházejí starosti, mám povinnosti, které vyplňují hodně mého času, a jsou tu jiné věci, na kterých lpím. Děkuji ti, že mi to všechno dopřáváš. Ale teď si před tvou tváří kladu otázku, jestli nezanedbávám věci, které jsou důležité a v životě věřícího člověka by neměly chybět. Snadno se nechám odvést od tvého Slova, od modlitby, od společenství bratří a sester. Často dám za pravdu názoru, který není podle evangelia, často se přizpůsobuji. Je při mně málo toho, co z tvého vyznavače činí sůl země a světlo světa. Je mně líto, že to se mnou takhle dopadá. Prosím tě, neopouštěj mne, i když jsem tě tolikrát zklamal. Jen u tebe je pomoc a spása. Prosím tě, buď mi přítomen a otvírej mi pohled kupředu, abych volil to, co je dobré, co trvá a co obstojí před tvou tváří. Amen


VYSLYŠ NAŠE MODLITBY
TEXTNOTY

1. Vyslyš naše modlitby,
Bože věčné spásy,
ať se tobě zalí
proseb našich hlasy!

2. Kriste, Pane nejvyšší,
lásky věčné zdroji,
pomoc tvá, žal utiší,
rány duše zhojí.

3. Naplň duši láskou svou,
sešli pomoc s nebe,
bychom s myslí nábožnou,
chválili vždy tebe!


II. radostný desátek:
 1. Ježíš, s kterým ses vydala po andělově zvěstování na cestu
 2. Ježíš, s kterým jsi spěchala do jednoho judského města v horách
 3. Ježíš, s kterým jsi pozdravila Alžbětu
 4. Ježíš, s kterým ses modlila:
  „Velebí má duše Pána“
 5. Ježíš, s kterým ses modlila: „Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení“
 6. Ježíš, s kterým ses modlila: „Veliké věci mi učinil ten, který je mocný“
 7. Ježíš, s kterým ses modlila:
  „Mocné svrhl s trůnu a ponížené povýšil“
 8. Ježíš, s kterým ses modlila: „Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou“
 9. Ježíš, s kterým jsi u Alžběty zůstala
  asi tři měsíce
 10. Ježíš, kterému připravil cestu Alžbětin syn Jan

DUŠE MILÝ, PŘESVATÝ
TEXTNOTY

Duše milý, přesvatý,
rač darů svých nám přáti,
poklad nebes bohatý,
svým věrným k spáse dáti!

Uděl daru moudrosti,
rady, síly, zbožnosti,
bychom s myslí ochotnou,
tvou vůli ctili svatou.


ŽALM 101 – Zásady dobrého vladaře

O dobrotivosti a spravedlnosti chci zpívat, * tobě, Hospodine, chci zahrát.

Chci se ubírat cestou bezúhonnou, * kdy ke mně přijdeš?

Chci kráčet v nevinnosti srdce * ve svém domě.

Nepostavím si před oči * nic hanebného.

Nenávidím toho, kdo jedná zvráceně: * ke mně se nepřidruží.

Příčí se mi zkažené srdce, * nechci znát nic zlého.

Kdo svého bližního v skrytu pomlouvá, * toho zahubím.

Pyšného očima a nadutého srdcem, * toho nesnesu.

Svým zrakem budu hledat věrné v zemi, * aby přebývali se mnou.

Kdo kráčí životem bezúhonně, * ten mi bude sloužit.

Nebude bydlet v mém domě, * kdo jedná lstivě.

Kdo mluví lživě, * před mýma očima neobstojí.

Denně chci hubit všechny bezbožníky v zemi, * abych vyplenil z Hospodinova města všechny pachatele nepravosti.


JAZYK LIDSKÝ BOHA CHVAL
TEXTNOTY

1. Jazyk lidský Boha chval,
vděčně vzpomeň toho,
jak On nám Syna svého,
s nebe dal, Jezu Krista ctného,
aby skrze kříž obmyl vinu,
vedl nás k Otci z noci stínů.

2. Život za nás v oběť dal,
z vůle Otce svého,
shladil hřích světa všeho,
vešel v říš ráje nebeského,
přijde soudit nás s nebes slávy,
vládce náš, Bůh a člověk pravý.


ŽALM 144 – Prosba za vítězství a pokoj

Veleben buď Hospodin, má Skála, * on učí mé ruce bojovat, mé prsty zápolit.

On je mé milosrdenství, mé útočiště, * má pevnost a můj zachránce,

můj štít a můj útulek, * on mi podmaňuje národy.

Hospodine, co je člověk, že se o něho staráš, * co je smrtelník, že na něho myslíš?

Člověk se podobá vánku, * jeho dny stínu, který přechází.

Hospodine, skloň svá nebesa a sestup, * dotkni se hor, a budou dýmat.

Sešli blesk a rozpraš nepřátele, * vystřel své šípy a poděs je!

Vztáhni svou ruku z výšin, * vytrhni mě a vysvoboď z přívalu vod a z ruky cizáků,

jejich ústa mluví lež * a pravice přísahá křivě.

Bože, novou píseň ti zazpívám, * na harfě s desíti strunami ti zahraji;

tobě, jenž dáváš králům vítězství, * který jsi vysvobodil Davida, svého služebníka.


Ó DUŠE SVATÝ, PANE NÁŠ
TEXTNOTY

1. Ó Duše svatý, Pane náš,
jenž slabost naši dobře znáš,
rač shůry seslat dary své,
kde v slávě nebes zářivé,
s Otcem, Synem bytuješ,
a tvorstvu všemu kraluješ,
ó Pane Bože náš!

2. Ó Duše svatý, skloň se k nám,
a činy naše spravuj sám,
uč duši cestu spásy znát
a v pravdě Páně věrně stát!
Přispěj nám svou pomocí,
ať spásy dojdem žádoucí,
ó božský vůdce náš!

3. Když světem vládne zmatku vír,
zas pravda tvá mu navrať mír
a duši bludem zmatené,
dar víry sešli blažené,
rozum světlem osvěcuj
a zbožnost v srdci rozněcuj,
ó učiteli náš!

4. Jas lásky tvé tak vznešené
dej sílu duši zemdlené
a v žalu těš a posiluj
a v boji světa s námi stůj,
rady uděl v úzkostech,
buď lékem srdci v strastech všech,
ó těšiteli náš!

5. Ó Pane, v chvíli poslední
ty s nebe mírně pohlédni
a z temnot bídy pozemské
veď duši v kraje nebeské,
tam, kde v slávě Otec, Syn,
vždy s tebou jeden Hospodin,
jest Pán a soudce náš!


BOŽÍ SLOVO

V Lukášově evangeliu čteme:

A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu, dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti, aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.


JEZU NÁŠ
TEXTNOTY

1. Jezu náš, mocný světa králi,
sláva tvá zni světa dáli,
tobě všechno prozpěvuje,
jméno tvoje zvelebuje,
Bože náš, plný cti a chvály!

2. Sestup k nám v této svaté chvíli,
srdci dej dar nebes síly,
bychom tebe vroucně ctili,
s nebešťany velebili,
Jezu náš, Spasiteli milý!


ZAMYŠLENÍ

Hospodin nám ve své štědrosti chce nejen nabídnout cestu, ale i to, abychom ve slepé uličce razili cestu my. Nechce, abychom byli jen příjemci světla, ale také abychom sami byli jeho nositeli. Nechce nám jen dávat život, ale abychom i my jej dávali tam, kde zdánlivě vládne smrt. Proto jeho požehnání může působit dojmem prokletí. Sví­ tit na cestu je ale potřeba jen tam, kde je málo světla, a horského průvodce razícího cestu potřebujete tam, kde hrozí krok do prázdna. O té temnotě, která nás dovádí k tomu, že vykřešeme světlo ze svého nejhlubšího nitra, abychom nebyli jen osvícení, ale i osvěcující,  slyšíme hned  v  ranní  modlitbě, v Zachariášově kantiku, kterému se také říká Benedictus, chvalozpěv: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu, dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti, aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti (Lk 1,76-79). Jít napřed a připravovat cestu  znamená  nespokojit  se  s  prošlapaný­ mi cestami, ale razit s vírou  cesty nečekané.  Nemluvím  tu  o tom, že si někdo libuje v novotách, mluvím o vlastním nastavení našeho bytí: být neznamená jen schopnost přijímat, ale i obětovat a z lásky dávat a otevírat nové cesty. Proto nám k postupu ku­ předu po cestě stačí znamení, která máme, ale předem nám nic vytyčovat nebudou. Jako Kryštof Kolumbus i my věříme v nový svět, ale nemáme mapu. A náš jediný kompas se nabízí v kříži.

Fabrice Hadjadj – Když je všechno na cestě ke zkáze, CDK 2019

Jít napřed a připravovat cestu znamená nespokojit se s prošlapanými cestami, ale razit s vírou cesty nečekané.


PÁN NEBESKÝ
TEXTNOTY

1. Pán nebeský,
král andělský,
svět spasit žádal,
z milosti své,
dobrotivé,
s výsosti nám dal
vtěleného Syna,
andělského Pána,
budiž jemu chvála!

2. Po mnoho let,
čekal ho svět,
na zem než přišel,
v příjemný čas
prosebný hlas
Bůh v nebi slyšel.
Za tu velkou milost,
všeho světa radost,
budiž jemu chvála!


PROSBY

Otevřme své srdce Kristu Pánu, neboť on přijde s velikou slávou a mocí, a pokorně ho prosme:

– Pane, čekáme na tvůj příchod ve slávě a moci, shlédni na naši ubohost a učiň, abychom byli hodni tvých darů.

– Tys přinesl lidem poselství spásy, dej, ať svým životem vydáváme svědectví tvému evangeliu.

– Ty, jenž žiješ navěky a všechno řídíš, dej, ať s radostnou nadějí očekáváme tvůj slavný příchod.

– Úpěnlivě voláme po tvém příchodu, dej nám svou milost, abychom měli účast na tvém božství.


Z HVĚZDY VYŠLO SLUNCE
TEXTNOTY

1. Z hvězdy vyšlo slunce
v nebes divné změně,
Syn dán čisté dívce,
vyvolené ženě,
tobě, Matko Páně svatá!

2. Otec Syna poslal
v zaslíbeném čase,
v služebnost ho poddal
k lidu svého spáse,
tebe, Pane Jezu Kriste!

3. Co nám vina vzala,
navrátila Panna,
když nám Syna dala,
Jezu Krista Pána,
v ráji zaslíbená žena.


MAGNIFICAT

Velebí * má duše Hospodina

a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, * neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.

Od této chvíle mě budou blahoslavit * všechna pokolení,

že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. * Jeho jméno je svaté.

A jeho milosrdenství (trvá) od pokolení do pokolení * k těm, kdo se ho bojí.

Mocně zasáhl svým ramenem, * rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.

Mocné sesadil z trůnu * a ponížené povýšil,

hladové nasytil dobrými věcmi * a bohaté propustil s prázdnou.

Ujal se svého služebníka Izraele, * pamatoval na své milosrdenství,

jak slíbil našim předkům, * Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, * jako byla na počátku, i nyní i vždyckya na věky věků. Amen.


PANE, JEZU KRISTE

TEXTNOTY

1. Pane, Jezu Kriste milený,
z Panny čisté zrozený,
slyš v nebi prosby synů svých,
otevř lásky prameny,
a odpusť lidu svému hřích!

2. Přijď k nám, Kriste, Bože tajemný,
k spáse naší vtělený,
a naplň srdce láskou svou,
ve svůj stánek vznešený
změň duši naši blaženou!

3. Cesty naše řiď a spravuj sám,
veď nás k nebes výšinám,
kde spolu s Otcem sídlo máš,
zahynouti nedej nám,
ó Jezu Kriste, Pane náš!


ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Prosíme tě, Pane Ježíši, pospěš a neprodlévej, ať tvůj příchod posilní a povzbudí všechny, kdo plně důvěřují v tvou lásku.

POŽEHNÁNÍ

Milosrdný Bůh ať nás zahrne jasem své milosti a učiní z nás děti světla, abychom  s bdělým a čistým srdcem očekávali jeho příchod.

Ať nám žehná a chrání nás všemohoucí a milosrdný Bůh Otec i Syn i Duch svatý. Amen.

Dobrořečme Pánu.     Bohu díky.


V PÁNU SVÉM SE RADUJME

TEXTNOTY

1. V Pánu svém se radujme,
Kristu vroucně děkujme,
slavme písní radostnou
vždy lásku jeho tajemnou!

2. Pán se v oběť lidu dal,
hříchy světa všeho sňal,
z lásky jeho plnosti
nám hojně plyne milostí.